11. júla 1993 spišský diecézny biskup Mons. František Tondra konsekroval kostol sv. Cyrila a Metoda v Brezovici za účasti veľkého počtu veriacich, kňazov a pomocného biskupa Mons. Andreja Imricha.
30. výročie tejto udalosti sme si pripomenuli slávnostnou svätou omšou v nedeľu 9. júla 2023. Hlavným celebrantom bol otec biskup Mons. Andrej Imrich. Svätú omšu obetoval za živých i zosnulých dobrodincov kostola. V príhovore nám pripomenul, že konsekráciou sa kostol stal posvätným miestom. K posvätnosti tohto miesta prispieva kňaz, ale aj veriaci ľud. Viera nám pomáha chápať, že toto miesto je sväté. Viera nám pomáha vytvárať v nás zmysel pre posvätno (sácrum), aby sme boli ušľachtilí ľudia. Otec biskup upozornil na to, že zmysel a cit pre posvätnosť sa dá zničiť. Sú ľudia, pre ktorých nič nie je sväté. K najsvätejším miestam v chráme patrí oltár a bohostánok, preto si zaslúžia z našej strany primeranú úctu. Otec biskup Andrej nás povzbudil, aby sme zachovali posvätnosť tohto chrámu a aby sme boli ušľachtilí ľudia, ktorí si vedia vážiť všetko hodnotné a sväté.
Po svätej omši sa členovia Hospodárskej a Pastoračnej rady farnosti a ďalší hostia stretli s otcom biskupom na slávnostnom obede v pastoračnom centre pod kostolom.
V slávnostnej atmosfére tejto nedele sme pokračovali Dňom obce, ktorý popoludní zorganizoval pán starosta Ing. Andrej Ujmiak.