V nedeľu, 25. 2. 2024, sa v kultúrnom dome v Hladovke konal verejný hovor k prebiehajúcim PÚ v k.ú. Hladovka. Starosta obce a Ing. Pavol Dibdiak - zástupca zhotoviteľa SGS, Holding s.r.o. – GEODIBDIAK, s.r.o. Dolný Kubín najskôr oboznámili prítomných o postupe a doteraz zrealizovaných prácach, pripomenuli termíny jednotlivých etáp a potom odpovedali na dotazy prítomných.